Πακέτο 24-μηνης ασφάλισης του iPhone σας

Τι καλύπτει το iCare+;

Κάλυψη του κόστους επισκευής συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστικών εξόδων, οθόνης αφής και εργασίας σε περίπτωση δυσλειτουργίας της ασφαλισμένης συσκευής συνέπεια ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της οθόνης.

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής της ασφαλισμένης συσκευής, υπό τον όρο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο πελάτης δεν έχει προκαλέσει εσκεμμένα τη ζημιά ή έδειξε ανάρμοστο ή κακό χειρισμό ή αμέλεια, συνέπεια: Τυχαίας πτώσης, προκαλούμενης από τυχαία και εξωτερική αιτία με αποτέλεσμα τη θραύση κρυστάλλου αφής ή δυσλειτουργία.

Γιατί να επιλέξεις iCare+;

Διαθέσιμο από iPhone 5s

Αλλαγή οθόνης άμεσα